Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ศาสน บุคคล | อ้างอิง[แก้]

ศาสน บุคคล | อ้างอิง[แก้]

ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

2712_6485

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ศัพท์, ศัพท์เฉพาะวิชา, ศัพท์บัญญัติ, ศัพทมูลวิทยา, ศัพท์สำเนียง และ ศัพท์แสง มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมาย ของคำเหล่านี้ดังนี้ ศัพท์ เป็นคำนาม หมายถึง เสียง เช่น โทรศัพท์, คำ เช่น ศัพท์บัญญัติ; คำยากที่ต้องแปล, ศัพท์แสง ก็ว่า; เรื่อง เช่น ฟัง ไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด. ศัพท์เฉพาะวิชา เป็นคำนาม หมายถึง คำที่ตราหรือกำหนด ขึ้นใช้ในแต่ละวิชา เช่น ปฏิชีวนะ ประสบการณ์ มลพิษ. ศัพท์บัญญัติ เป็นคำนาม หมายถึง คำที่ตราหรือกำหนดขึ้น ไว้ให้มีความหมายเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น โทรศัพท์ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ. ศัพทมูลวิทยา อ่านว่า สับ-ทะ-มูน-ละ-วิด-ทะ-ยา หรือ สับ- ทะ-มูน-วิด-ทะ-ยา เป็นคำนาม หมายถึง วิชาว่าด้วยที่มาและ ประวัติของคำ. ศัพท์สำเนียง เป็นคำนาม หมายถึง เสียง เช่น ข้างนอก เสียงเอ็ดอึง อยู่ข้างในฟังไม่ได้ศัพท์สำเนียง. ศัพท์แสง เป็นคำนามที่ใช้เป็นภาษาปาก หมายถึง คำยาก ที่ต้องแปล เช่น เขาชอบพูดจาเล่นศัพท์แสงฟังไม่รู้เรื่อง. ถาม คำว่า ศาสนกิจ, ศาสนจักร, ศาสนธรรม, ศาสนบุคคล, ศาสน- พิธี, ศาสนวัตถุ และ ศาสนสถาน มีความหมายอย่างไรบ้าง ตอบ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความ หมายของคำเหล่านี้ดังนี้ ศาสนกิจ เป็นคำนาม หมายถึง งานทางศาสนาที่ภิกษุ สามเณร เป็นต้นปฏิบัติ เช่น การทำวัตรสวดมนต์และการเผยแผ่ ศาสนาเป็นศาสนกิจของสงฆ์. ศาสนจักร เป็นคำนาม หมายถึง อำนาจปกครองทาง ศาสนา เช่น ไตรภูมิโลกวินิจฉัยเป็นวรรณกรรมฝ่ายศาสนจักร, ถ้าเป็นฝ่ายพระพุทธศาสนา เรียกว่า พุทธจักร, ถ้าเป็นฝ่าย คริสต์ศาสนา เรียกว่า คริสตจักร, คู่กับ อาณาจักร ซึ่ง หมายความว่า อำนาจการปกครองทางบ้านเมือง. ศาสนธรรม เป็นคำนาม หมายถึง คำสั่งสอนในศาสนา เช่น ศาสนิกชนควรปฏิบัติตามศาสนธรรมในศาสนาของตน. ศาสนบุคคล เป็นคำนาม หมายถึง นักบวชในศาสนา เช่น ภิกษุสามเณรเป็นศาสนาบุคคลของพระพุทธศาสนา. ศาสนพิธี เป็นคำนาม หมายถึง พิธีกรรมทางศาสนา เช่น พิธีทอดกฐิน พิธีอุปสมบท เป็นศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา . ศาสนวัตถุ เป็นคำนาม หมายถึง วัตถุที่เกี่ยวเนื่องทาง ศาสนา มักเป็นสิ่งที่เคารพบูชา เช่น พระพุทธรูปเป็นศาสนวัตถุ ในพระพุทธศาสนา. ศาสนสถาน เป็นคำนาม หมายถึง สถานที่ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา เช่น โบสถ์ วิหาร สถูป เจดีย์ เป็นศาสน- สถานทางพระพุทธศาสนา มัสยิดเป็นศาสนสถานทางศาสนา อิสลาม.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=

ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ ศาสนบุคคลของศาสนาต่าง ๆ1. ศาสนาพระพุทธมีศาสนวัตถุอันเป็นที่เคารพบูชา เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก มีศาสนสถานเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ ศาลาการเปรียญ มีพระสงฆ์เป็นศาสนบุคคลทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนา2. ศาสนาอิสลาม มีศาสนวัตถุ อันเป็นที่เคารพบูชา เช่น คัมภีร์ อัลกุรอาน มีศาสนสถาน เป็น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มัสยิดอัลกะอ์บะฮ์ มีอิหม่ามเป็นศาสนบุคคลทำ หน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา3. ศาสนาคริสต์ มีศาสนวัตถุอันเป็นที่เคารพบูชา เช่น คัมภีร์ ไบเบิล ไม้กางเขน รูปปั้น พระเยซูคริสต์ มีศาสนสถาน เช่น โบสถ์คริสต์ มีบาทหลวงเป็น ศาสนบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา4. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มี ศาสนวัตถุอันเป็นที่เคารพบูชา เช่น เทวรูป คัมภีร์พระเวท มี ศาสนสถานซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน มีพราหมณ์เป็นศาสนบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

การปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ ศาสนบุคคล 1. การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ เมื่ออยู่ต่อหน้ารูปเคารพของศาสนาต่าง ๆ จะต้องสำรวมกาย วาจา และใจ แสดงความเคารพ หรือถ้ามีรูปเคารพของศาสนา ต่าง ๆ ที่บ้านจะต้องวางไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม และหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ คัมภีร์ของศาสนาควรแยกเก็บไว้เป็นสัดส่วนในที่ที่เหมาะสม ไม่ควรนำมาเล่นหรือปะปนกับสิ่งของอื่น2. การปฏิบัติตนต่อศาสนสถาน เมื่อเข้าไปในสถานที่สำคัญทางศาสนาจะต้องแสดงความเคารพต่อสถานที่ โดยสำรวมกาย วาจา และใจ ไม่สวมหมวก กางร่ม หรือสวมรองเท้า ไม่สูบบุหรี่ และไม่พูดคำหยาบ นอกจากนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ทำให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของในสถานที่นั้นชำรุดเสียหาย เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้ศาสนิกชนทุกคนได้ระลึกถึงศาสดาของตน3. การปฏิบัติตนต่อศาสนบุคคล เมื่ออยู่ต่อหน้าศาสนบุคคลของศาสนาต่าง ๆ จะต้องแสดงความเคารพตามความเหมาะสมกับ ศาสนบุคคลของแต่ละศาสนา หรือถ้ามีการสนทนาก็จะต้องพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น และไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม

คริสต์ศาสนิกชน

หลังจากแสดงปาฏิหาริย์จับปลา พระคริสต์ทรงเรียกสาวกมาเป็น “ผู้หาคนดั่งหาปลา” (มธ. 4:19) วาดโดยราฟาเอล

ประชากรทั้งหมด
ป. 2.4 พันล้านคน ทั่วโลก (2015)[1][2]
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
373,656,000[3]
246,790,000[2]
175,770,000[2]
107,780,000[2]
105,220,000[2]
86,790,000[2]
80,510,000[2]
67,070,000[2]
63,150,000[2]
52,580,000[2]
ภาษา
ศาสนา
คริสต์

คริสต์ศาสนิกชน หรือ คริสตชน (อังกฤษ: Christian) หมายถึง บุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมอันเกิดจากคำสอนของพระเยซูชาวนาซาเรธ คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์ที่ถูกพยากรณ์ไว้ในคัมภีร์ฮีบรู และเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าด้วย[7][8]

คริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องพระตรีเอกภาพ คือ เชื่อว่าพระเป็นเจ้าพระองค์เดียวได้ปรากฏเป็น 3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามมีคริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มไม่ยอมรับเรื่องพระตรีเอกภาพ จึงเรียกว่า “อตรีเอกภาพนิยม” เช่น พยานพระยะโฮวา

ในประเทศไทยเรียกคริสต์ศาสนิกชนชาวโรมันคาทอลิกว่าคริสตัง และชาวโปรเตสแตนต์ว่าคริสเตียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ↑ “Christianity 2015: Religious Diversity and Personal Contact” (PDF). gordonconwell.edu. January 2015. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-05-25. สืบค้นเมื่อ 29 May 2015.
 2. ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 ANALYSIS (19 December 2011). “Global Christianity”. Pewforum.org. สืบค้นเมื่อ 17 August 2012.
 3. ↑ “Discrimination in the EU in 2012” (PDF), Special Eurobarometer, 383, European Union: European Commission, p. 233, 2012, สืบค้นเมื่อ 14 August 2013 The question asked was “Do you consider yourself to be…?” With a card showing: Catholic, Orthodox, Protestant, Other Christian, Jewish, Muslim, Sikh, Buddhist, Hindu, Atheist, and Non-believer/Agnostic. Space was given for Other (SPONTANEOUS) and DK. Jewish, Sikh, Buddhist, Hindu did not reach the 1% threshold.
 4. ↑ Johnson, Todd M.; Grim, Brian J. (2013). The World’s Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography (PDF). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. p. 10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 20 October 2013. สืบค้นเมื่อ 24 November 2015.
 5. ↑ A history of ancient Greek by Maria Chritē, Maria Arapopoulou, Centre for the Greek Language (Thessalonikē, Greece) pg 436 ISBN 0-521-83307-8
 6. ↑ Wilken, Robert Louis. The First Thousand Years: A Global History of Christianity. New Haven and London: Yale University Press. p. 26. ISBN 978-0-300-11884-1.
 7. ↑ “Definition of Christian”. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press. สืบค้นเมื่อ 2010-01-18.[ลิงก์เสีย]
 8. ↑ “BBC — Religion & Ethics — Christianity at a glance”, BBC
 9. ↑ การเป็นคริสเตียนคืออะไร
 10. ↑ “กิจการ 11:26”. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-07. สืบค้นเมื่อ 2014-06-08.
 11. ↑ “กิจการ 26:28”. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-07. สืบค้นเมื่อ 2014-06-08.
 12. ↑ เปโตร 4:16
 13. ↑ “กิจการ 24:5”. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-10. สืบค้นเมื่อ 2014-06-07.
 14. ↑ กิจการ 24:14
 15. ↑ When did Christianity become a separate religion from Judaism?
 16. ↑ M. Steinberg, 1975 Basic Judaism pp. 108, New York: Harcourt, Brace Jovanovich
 17. ↑ Speigel, Shalom (1993). The Last Trial: On the Legends and Lore of the Command to Abraham to Offer Isaac As a Sacrifice: The Akedah, Jewish Lights Publishing; Reprint edition. ISBN 1-879045-29-X
 18. ↑ ท่าทีของท่านเราะซูล ต่อพวก “นะซอรอ” (คริสเตียน), อิสลามมอร์, เรียกข้อมูลวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555
 19. ↑ 19.0 19.1 กุรอาน 9: 30
 20. ↑ บรรจง บินกาซัน, สารานุกรมอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547, กรุงเทพฯ: อัล อะมีน, หน้า 81
 21. ↑ กุรอาน 5:18
 22. ↑ กุรอาน 2:11

ทัศนะของศาสนาอื่น[แก้]

ศาสนายูดาห์[แก้]

เนื่องจากพระเยซูเป็นชาวนาซาเรธ ชาวยิวจึงเรียกคริสตชนว่านาซารีน (Nazarene) มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1[13] และมองว่าเป็นพวกนอกรีต[14] ผู้นำชาวยิวยุคนั้นพยายามยับยั้งการขยายตัวของคริสต์ศาสนาโดยการเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชน เช่น ประหารพระเยซู ยากอบ และสเทเฟน แต่คริสตชนกลับยิ่งมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงคนที่ไม่ใช่ชาวยิว (Gentile) ความแปลกแยกระหว่างคริสตชนกับชาวยิวมากขึ้นเรื่อย ๆ จนศาสนาคริสต์แยกออกจากศาสนายูดาห์ในที่สุด[15]

ในปัจจุบันชาวยิวยังคงปฏิเสธความเชื่อของคริสตชนที่ว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์[16] และเป็นพระผู้ไถ่บาปให้มนุษย์[17]

ศาสนาอิสลาม[แก้]

คัมภีร์อัลกุรอานเรียกคริสตชนว่า นะซอรอ[18] (อาหรับ: نصارى ผู้ช่วยเหลือ) เพราะถือว่าเป็นพวกที่คอยช่วยเหลือพระเยซู (นบีอีซา) แม้ชาวมุสลิมจะนับถือพระเยซูเป็นนบีและศาสนทูตของพระเป็นเจ้า แต่ก็ไม่ยอมรับความเชื่อของคริสตชนในปัจจุบัน อัลกุรอานระบุว่าการที่คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้านั้นเป็นการหลงผิด[19]และไม่ต่างจากความเชื่อของคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า[19] คริสต์ศาสนิกชนจึงถูกพระเป็นเจ้าสาปแช่ง[20] อัลกุรอานไม่ยอมรับว่าคริสต์ศาสนิกชนเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน[21] และการที่คริสตชนเชื่อว่าพวกตนเท่านั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน[22]

ที่มาในคัมภีร์ไบเบิล[แก้]

คำว่าคริสตชนหรือคริสเตียน ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดสามครั้ง[9] ครั้งแรกในหนังสือกิจการบทที่ 11 ข้อที่ 26[10] “…ที่เมืองอันทิโอกนี้เอง บรรดาศิษย์ได้รับชื่อว่า “คริสตชน” เป็นครั้งแรก”

ครั้งที่สองปรากฏในหนังสือกิจการ บทที่ 26 ข้อที่ 28[11] เมื่อเปาโลได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาต่อพระเจ้าเฮโรด อากริปปา ความว่า “กษัตริย์อากริปปาจึงทรงตอบเปาโลว่า “อีกนิดเดียว ท่านก็ชักชวนเราให้เป็นคริสตชนได้แล้ว”

คำว่าคริสตชนปรากฏเป็นครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายในจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 บทที่ 4 ข้อที่ 16[12] “แต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้คนนั้นละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น”

ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3

Keywords searched by users: ศาสน บุคคล

ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3
ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 - Youtube
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 – Youtube
Page 16 - ศาสนาของเรา
Page 16 – ศาสนาของเรา
ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน ของแต่ละศาสนา ป.3 - Youtube
ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน ของแต่ละศาสนา ป.3 – Youtube
องค์ประกอบของศาสนา | Worapon095Blog
องค์ประกอบของศาสนา | Worapon095Blog
องค์ประกอบของศาสนา | Worapon095Blog
องค์ประกอบของศาสนา | Worapon095Blog
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน] ศาสนสถาน แต่ละศาสนา .. มากที่สุดอยู่ในประเทศไหน ในโลกใบนี้? มีเกร็ดอะไรน่ารู้ .. ?
เรียนรู้..ไปพร้อมๆกัน] ศาสนสถาน แต่ละศาสนา .. มากที่สุดอยู่ในประเทศไหน ในโลกใบนี้? มีเกร็ดอะไรน่ารู้ .. ?
ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 - Youtube
ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 – Youtube
วิชา สังคมฯ ป.3 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน สถานของศาสนาต่าง ๆ - Youtube
วิชา สังคมฯ ป.3 ศาสนาน่ารู้ บทที่ 2 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสน สถานของศาสนาต่าง ๆ – Youtube
วธ. เผยบทบาทวัด-ศาสนสถาน สร้างสังคมคุณธรรม-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ดันแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ - Thairnews
วธ. เผยบทบาทวัด-ศาสนสถาน สร้างสังคมคุณธรรม-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ดันแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ – Thairnews
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+Dltvsocp4+55T2Soc P04 F33-1Page | Ppt
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+Dltvsocp4+55T2Soc P04 F33-1Page | Ppt
สังคมศึกษา ป.3 เรื่อง ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ของศาสนาต่างๆ - Youtube
สังคมศึกษา ป.3 เรื่อง ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ของศาสนาต่างๆ – Youtube
วิธีการปฏิบัติตนในศาสนาสถาน | Quizizz
วิธีการปฏิบัติตนในศาสนาสถาน | Quizizz
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต] #ธรรมะถึงใจ 🧡 ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต] #ธรรมะถึงใจ 🧡 ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ “ศาสน วัตถุไม่ใช่องค์พระศาสนา ศาสนธรรมที่อยู่ในใจต่างหาก ที่เป็นองค์ศาสนาที่แท้จริง จึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องสร้างศาสนธรรมให้เกิดขึ้น ในจิตใจด้วยการศึกษาแล
หัวใจของศาสนสถานศาสนาต่างๆ
หัวใจของศาสนสถานศาสนาต่างๆ
ศาสนวัตถุ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ศาสนวัตถุ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+Dltvsocp4+55T2Soc P04 F02-4Page | Ppt
สไลด์ การบำรุงรักษาศาสนสถาน ป.4+464+Dltvsocp4+55T2Soc P04 F02-4Page | Ppt
อุบายธรรมะ “หลวงปู่มั่น” บุคคลสำคัญสายสันติภาพโลก กับ พุทโธที่หาย
อุบายธรรมะ “หลวงปู่มั่น” บุคคลสำคัญสายสันติภาพโลก กับ พุทโธที่หาย
Page 17 - ศาสนาของเรา
Page 17 – ศาสนาของเรา
ศาสนสถาน' 10,484 แห่งผ่านเกณฑ์ประเมิน 'Thai Stop Covid Plus'
ศาสนสถาน’ 10,484 แห่งผ่านเกณฑ์ประเมิน ‘Thai Stop Covid Plus’
วธ. เผยบทบาทวัด-ศาสนสถาน สร้างสังคมคุณธรรม-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ดันแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ - Thairnews
วธ. เผยบทบาทวัด-ศาสนสถาน สร้างสังคมคุณธรรม-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ดันแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ – Thairnews
ภาพศาสนสถาน Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ภาพศาสนสถาน Png, รูป, เวกเตอร์และไฟล์ Psd | ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 - Youtube
ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา – สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 – Youtube
วัดลาดเก่า จ.ยโสธร สร้างสรรค์ศาสนสถานจากขวดเหลือใช้ | Thai Pbs News ข่าวไทยพีบีเอส
วัดลาดเก่า จ.ยโสธร สร้างสรรค์ศาสนสถานจากขวดเหลือใช้ | Thai Pbs News ข่าวไทยพีบีเอส
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา Pages 1-11 - Flip Pdf Download | Fliphtml5
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา Pages 1-11 – Flip Pdf Download | Fliphtml5
เชน ที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิด : เรื่องราวของศาสนาเชนในแคว้นราชสถาน อินเดีย
เชน ที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิด : เรื่องราวของศาสนาเชนในแคว้นราชสถาน อินเดีย
พุทธ คริสต์ อิสลาม จับมือรณรงค์ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ”
พุทธ คริสต์ อิสลาม จับมือรณรงค์ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ”
วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ศาสนสถาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ส1.2 ป 6.1 - ช้นั ประถมศกึ ษาปที-รายวชิ าสงั คมศกึ-เรื่องศาสนสถานและการปฏบิ ัตติ นได้อย่างเหมาะสม | Pubhtml5
วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ศาสนสถาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ส1.2 ป 6.1 – ช้นั ประถมศกึ ษาปที-รายวชิ าสงั คมศกึ-เรื่องศาสนสถานและการปฏบิ ัตติ นได้อย่างเหมาะสม | Pubhtml5
หนึ่งในศาสนสถานที่งดงามที่สุดบนพื้นโลก
หนึ่งในศาสนสถานที่งดงามที่สุดบนพื้นโลก
ศาสนสถาน | Thai Herbs
ศาสนสถาน | Thai Herbs
ศาสนสถาน หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ศาสนสถาน หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน - Youtube
ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน – Youtube

See more here: alophoto.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *